• Gassy, 15 maja 2016 r.;
 • dystans: 20 km (2 pętle) - MAPA.

WYNIKI:
open.pdf
drużyny.pdf

 

 

REGULAMIN

 

WYŚCIG KOLARSKI - INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS NA DYSTANSIE 20 KM
GURU ŁURZYCKIE ŚCIGANIE #4

Organizator
Fundacja Violet Kiwi z siedzibą w Habdzinie, Habdzin 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna, nr KRS: 0000526112, REGON: 147453762, NIP: 1231290292. 

Partner główny
Sport Guru Sp. z o.o. ul. Meissnera 1/3, 03-892 Warszawa

Współpraca
Fundacja Fabryka Sportu z siedzibą w Warszawie, Fundacja Bieganie z siedzibą w Warszawie, Sołectwo Gassy

Termin i miejsce imprezy

 • 15 maja 2016 r., Gassy koło Konstancina-Jeziorny, start pierwszego uczestnika o godz. 11.00.
 • Biuro zawodów, szatnie, sanitariaty i bufet dla uczestników zlokalizowane przy Domu Ludowym i remizie OSP w Gassach.

Cel imprezy

 • Rywalizacja kolarska dla amatorów i zawodników profesjonalnych, zorganizowanie zawodów w jeździe indywidualnej na czas na terenie aglomeracji warszawskiej - jako formy wyścigu kolarskiego niewymagającego specyficznych umiejętności kolarskich - dotychczas nieobecnej w kalendarzu imprez sportowych,
 • promocja walorów krajobrazowych i sportowych mikroregionu etnograficznego Urzecza (Łurzyca).

Zgłoszenia

 • Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja online i wniesienie opłaty startowej.
 • Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców (opiekunów prawnych). W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów ukończyły 15 lat.
 • Rejestracja będzie prowadzona do 10 maja 2016 r. Po tym terminie zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 • Zgłoszenie może odbyć się także w biurze zawodów w niedzielę 15 maja 2016 r. w godzinach 9:00 - 10.30, ale wiąże się to z wyższą opłatą startową. Po godzinie 10.30 zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenie może być dokonane tylko osobiście.
 • Limit zgłoszeń wynosi 160 uczestników.
 • Podczas rejestracji uczestnik podaje czas, który spodziewa się osiągnąć na dystansie 20 km.
 • Rejestrując się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników i korespondencji z uczestnikami imprezy.

Opłata startowa

 • Opłata startowa wynosi 45 zł i uiszczana jest przy rejestracji uczestników.
 • Opłata uiszczana gotówką w biurze zawodów wynosi 55 zł.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania imprezy przez organizatora. Po dokonaniu płatności, na życzenie uczestnika wystawiana jest faktura.

Pomiar czasu

 • Elektroniczny w technologii RFID (ENTRE TIMING). Chip pomiaru czasu (na pasku neoprenowym do mocowania nad kostką lub w formie plakietki mocowanej do sztycy roweru) zawodnicy otrzymują w biurze zawodów. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zwrotu chipa niezwłocznie po zakończeniu przejazdu w usytuowanym za linią mety punkcie „ZWROT CHIPÓW”. Za niezwrócony chip uczestnik zobowiązuje się zapłacić 50 zł.

Warunki techniczne, które musi spełniać sprzęt używany przez uczestnika zawodów

 • Do udziału w zawodach dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym stanie technicznym, dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w dwa sprawne hamulce.
 • Każdy uczestnik musi posiadać nieuszkodzony kask sztywny, spełniający powszechnie obowiązujące normy bezpieczeństwa.
 • Stan kasku i stan techniczny roweru, w szczególności hamulce, będą sprawdzane przed startem. Decyzja sędziego o niedopuszczeniu kasku lub roweru jest ostateczna.

Klasyfikacje

 • Open mężczyzn, open kobiet według czasów brutto (tj. od komendy „start” do przekroczenia linii mety).
 • Klasyfikacja drużynowa (klubowa) – trzy najlepsze drużyny. Podstawą klasyfikacji jest suma czasów trzech zawodników startujących w tych samych barwach klubowych. Warunkiem sklasyfikowania jest podanie przez wszystkich członków drużyny tej samej nazwy drużyny/klubu.

Organizacja zawodów

 • Dwie pętle o długości 20 km poprowadzone drogami publicznymi z nawierzchnią asfaltową w ruchu otwartym. Trasa: Gassy – Czernidła – Łęg – Habdzin – Opacz – Ciszyca – Gassy. Trasa oznakowana znakami poziomymi na jezdni informującymi o zagrożeniach i kierunku jazdy. Oznaczenia dystansu co 5 km.
 • Zawody odbywają się na drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym (zamknięty dla ruchu będzie odcinek trasy pomiędzy Ciszycą a Gassami). W związku z tym uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń osób kierujących ruchem. Każde naruszenie przepisów drogowych przez uczestnika imprezy stanowi podstawę do jego dyskwalifikacji.
 • Drafting jest niedopuszczalny. Minimalny odstęp pomiędzy zawodnikami wynosi 10 metrów.
 • Zabrania się przekraczania osi jezdni z wyjątkiem manewru wyprzedzania. Przy wyprzedzaniu zawodnik wyprzedzający zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, w tym odpowiedniego odstępu bocznego od zawodnika wyprzedzanego i zasygnalizowania manewru innym uczestnikom ruchu. Wyprzedzanie innego zawodnika nie może trwać dłużej niż 30 sekund. Podczas manewru wyprzedzania zawodnik wyprzedzany zobowiązany jest umożliwić wyprzedzającemu wykonania manewru, w szczególności zabrania się przyspieszania; po zakończeniu manewru wyprzedzania zawodnik wyprzedzany musi znaleźć się w odległości 10 metrów za wyprzedzającym.
 • Za nieprzestrzeganie zakazu przekraczania osi jezdni, zakazu draftingu lub zasad wyprzedzania sędzia udziela zawodnikowi upomnienia i może nałożyć karę 30 sekund dodanych do końcowego wyniku zawodnika. Dwukrotne upomnienie zawodnika jednoznaczne jest z jego dyskwalifikacją.
 • Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
 • Organizator nie dopuszcza żadnych pojazdów serwisowych na trasie podczas trwania imprezy. Na trasie nie można korzystać z zewnętrznej pomocy technicznej. Korzystanie z takiej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
 • Po godzinie 11.00 poruszanie się rowerem (rozgrzewka) po trasie zawodów jest zabronione; organizator zaleca korzystanie w celu rozgrzewki z drogi wojewódzkiej nr 868, łączącej Gassy ze Słomczynem.
 • Numery startowe uczestnicy odbierają w niedzielę 15 maja w biurze zawodów od godziny 9:00. Zawodnik powinien odebrać numer startowy najpóźniej na pół godziny przed wyznaczoną godziną startu. Chipy pomiaru czasu zawodnicy otrzymują od sędziów tuż przed startem.
 • Po przekroczeniu linii mety zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie przemieścić się do znajdującego się w pobliżu punktu oznaczonego "ZWROT CHIPÓW".
 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby każdy z zawodników podczas przejazdu posiadał przy sobie dokument tożsamości i telefon komórkowy. Każdy z zawodników otrzyma w biurze zawodów numer kontaktowy do zabezpieczających zawody ratowników medycznych.
 • Należy wziąć pod uwagę, że po godzinie 11:00 dojazd samochodem w miejsce startu będzie utrudniony.

Organizacja startu

 • Indywidualny start uczestników wg kolejności na liście startowej.
 • Lista startowa sporządzana jest po zakończeniu rejestracji on-line na podstawie deklarowanych czasów przejazdu w ten sposób, że otwierają ją uczestnicy deklarujący najdłuższy czas przejazdu. Lista wraz z wyznaczonym czasem startu każdego z uczestników zostanie opublikowana na stronie imprezy i na Facebooku. Zawodnik, który z różnych przyczyn spóźni się na wyznaczoną godzinę startu, startuje po ostatnim zawodniku z listy startowej (w przypadku gdy dotyczy to większej liczby osób, startują one w kolejności odpowiadającej ich pozycji na liście startowej).
 • Osoby zapisujące się w dniu zawodów startują przed osobami zarejestrowanymi on-line (pierwszych 15 osób w kolejności zgłoszeń). Jeżeli w dniu zawodów zgłosi się większa liczba uczestników, pozostali wystartują po ostatnim zawodniku ujętym na liście startowej imprezy (w tym po osobach, które nie wystartowały w wyznaczonym czasie).
 • W przypadku defektu roweru po starcie, zawodnik ma prawo, jeśli awaria została usunięta, do ponownej, (ale tylko jednej!) próby. W tym przypadku startuje na końcu stawki bez względu na miejsce na liście startowej.
 • Pierwszy zawodnik startuje o godzinie 11.00. Odstępy czasowe pomiędzy startującymi uczestnikami - 30 sekund lub 1 minuta, w zależności od liczby zgłoszonych. Start następuje z platformy startowej z pochylnią (podium) na sygnał sędziego. Start odbywa się z pozycji zatrzymanej. Zawodnik jest luźno podtrzymywany, bez wypychania przez podtrzymującego lub startuje samodzielnie. Pomiar czasu uruchamiany jest po sygnale startu.

Postanowienia końcowe

 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Violet Kiwi, udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez podania powodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie i po imprezie.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Regulamin może ulec zmianie.

Osoby odpowiedzialne za imprezę:

Filip Wróblewski (Fundacja Violet Kiwi)- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 692 816 641
Marcin Myszkowski (Fundacja Violet Kiwi) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 605 369 123
Paweł Zach – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 600 287 302